:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - บุคลากร แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


นายปรีดา  ศรีทุมมา
หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์


นายณพล กาบแก้ว
นายชัยชนะ  ชัยสมบัติ
ครูผู้สอน
ครูผู้สอน