:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ

 

1.ฟอร์มเอกสารฝ่ายบริหารทรัพยากร

2.ฟอร์มเอกสารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3.ฟอร์มเอกสารฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

4.ฟอร์มเอกสารฝ่ายวิชาการ

5.ฟอร์มบันทึกหลังการสอน 2560

-----------------------------------------------------------------------------

งานศูนย์ข้อมูล

1.แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์วิทยาลัย Word

2.แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์วิทยาลัย PDF

-----------------------------------------------------------------------------

งานทะเบียน

1.ใบรายชื่อนักเรียน นักศึกษา

-----------------------------------------------------------------------------

งานวัดผล

1.แบบรายงานสรุปผลจิตพิสัย

2.แบบรายงานสรุปการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง

----------------------------------------------------------------------------

งานวางแผนและงบประมาณ

1.ฟอร์มโครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560

-----------------------------------------------------------------------------

งานครูที่ปรึกษา

1.เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน

2.แบบบันทึกการให้คำแนะนำช่วยเหลือนักศึกษา

3.แบบบันทึกการส่งต่อ

4.แบบบันทึกการหารือกับผู้ปกครอง

5.แบบสรุปรายงานการคัดกรองเพื่อจัดกลุ่มผู้เรียน

6.แบบสรุปรายชื่อนักศึกษากลุ่มช่วยเหลือ

7.แบบสรุปสุขภาพของนักเรียน นักศึกษารายบุคคล

8.แผนกลุ่มเพื่อน

9.บันทึก ข้อสังเกตและการให้คำปรึกษานักเรียน นักศึกษาเป็นรายบุคคล

10.บันทึก สรุปกลุ่มคัดกรองนักเรียน – นักศึกษา

11.บันทึก การส่งต่อช่วยเหลือ

12.บันทึก สถิติการลา ขาด ของนักเรียน นักศึกษา

13.บันทึก ตอบกลับการรายงานพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษา

14.บันทึก รายงานจำนวนนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ

15.บันทึก รายงานพฤติกรรมการเข้าเรียนของ นักเรียน นักศึกษา

16.บันทึก รายงานพฤติกรรมนักศึกษา

17.รายชื่อกลุ่มเพื่อน

18.หนังสือตอบรับ

19.หนังสือออก แจ้งการขาดเรียน(ครูที่ปรึกษา)

20.หนังสือออก แจ้งพฤติกรรมนักศึกษา(ผอ.)

-----------------------------------------------------------------------------

แบบฟอร์มรายงานผลปฏิบัติงาน

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 1-2560

-------------------------------------------------------------

แบบสัญญาจ้าง

สัญญาจ้างครูผู้สอน

สัญญาจ้างเจ้าหน้าที่

-----------------------------------------

เอกสารงานบุคลากร

ประวัติข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า