:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - เอกสารฝ่ายวิชาการ

 

รายการเอกสาร

---------------------------------------------------------------------------

เอกสารงานวัดผล

ใบประเมินคะแนนตามสภาพจริง

ระดับ ปวช. ดาวโหลด

ระดับ ปวส. ดาวโหลด

ใบประเมินคะแนนจิตพิสัย

ระดับ ปวช. ดาวโหลด

ระดับ ปวส. ดาวโหลด

--------------------------------------------------------------

เอกสารงานหลักสูตร

แบบฟอร์มแผนการสอน ดาวโหลด

แบบฟอร์มบันทึกหลังการสอน ดาวโหลด

--------------------------------------------------------------