:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - ข้อมูลบุคลากรฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ข้อมูลบุคลากรฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 


นายบรรจบ โพธิ์ศรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


 


หัวหน้างานวางแผนงบประมาณ

นางสาวรุ่งทิวา แก้ววรรณะ


 

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล ฯ

นายสุเมธา กัลยาโน


 


หัวหน้างานความร่วมมือ

นายจารึก ไชยวงค์


 


หัวหน้างานประกันคุณภาพ ฯ

นายแสงทวี  ปัญสมคิด


 

หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิต ฯ

นางกัลยวรรธน์ ศรีวรรณ์อรกุล


 


นายสมบูรณ์  สุทธิน่าน

หัวหน้างานวิจัย ฯ