:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - ข้อมูลบุคลากรฝ่ายบริหารทรัพย์

ข้อมูลบุคลากรฝ่ายบริหารทรัพย์

 


นายบุญรัตน์ สว่างแจ้ง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์


 


หัวหน้างานการเงิน

นางสาวสุชาดา  ถึกสถิตย์


 


หัวหน้างานบัญชี

นางสาวณฐอร อ้วนล่ำ


 


หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวระพีพรรณ อินทะรน


 

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายวุฒิพงษ์ พงษ์สุวรรณ


 

หัวหน้างานพัสดุ

นายธนากร กุศล


 


นายณพลกาบแก้ว

หัวหน้างานทะเบียน


 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายภาณุ สุธรรมแจ่ม


 


หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุภัสสรา อินดี