:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - ข้อมูลบุคลากรฝ่ายฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ข้อมูลบุคลากรฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 


นายบรรจบ โพธิ์ศรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา


 


หัวหน้างานกิจกรรม

นายวุฒิพงษ์  พงษ์สุวรรณ


 


นางสาวสุชาดา ถึกสถิตย์

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา


 

นายศักดิ์สิทธิ์ หน่อแก้ว

หัวหน้างานปกครอง


 


นายยุรนันท์ เชื้อปงปัน

หัวหน้างานโครงการพิเศษ


 


หัวหน้างานแนะแนว ฯ

นางสาวรุ่งรัศมี  สุภา


 


นายนพนัยต์  หมื่นสมบัติ

หัวหน้างานสวัสดิการ ฯ